درباره ما

/درباره ما
درباره ما 2018-05-15T10:50:07+04:30
  • لوگو تهران تراکت

تهران تراکت

یکی ازروش های رایج جهت تبلیغات به دلیل سرعت نبخشیدن وجذب آنی مشتری توزیع اوراق تبلیغاتی ویا همان پخش تراکت است اما اکثرکارفرمایان این نوع تبلیغات راساده وراحت می پندارند لذا اکثرا فکر میکنند میتوانند با استخدام یک یا چندنفر کارگر ساده ویانیرو تحویل فلایر وبروشورهای تبلیغاتی واعزام آنها به یک یاچند محل این نوع تبلیغات را انجام دهند اما اگربا شرکت تخصصی توزیع اوراق تبلیغاتی ارتباط برقرار کنند کاملا متوجه میشوند این نوع تبلیغ ویا همان اعزام کارت پخش کن دارای موارد کاملا تخصصی میباشد که بنای آن تجربه ومشاوره های حرفه ای میباشد.آزمون و خطاهای فراوان وشناخت نیروی مناسب جهت هرنوع توزیع باعث شده است که زمانی که کار فرما” کار خودرا به می سپارد به بهترین شکل ممکن کارانجام شود.

تخصص های ما

طراحی تراکت ۱۰۰
چاپ تراکت ۱۰۰
توزیع اوراق تبلیغاتی ۱۰۰
مشاوره ۱۰۰

مشتریان وفادار ما

Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"